موفقیت ها

شرکت نسیم سلامت خاتم تا پایان نیمه اول سال 1402 موفق به پیش‌برد فاز اول پروژه ساخت شهرکت سلامت نسیم خاتم طبق برنامه زمان‌بندی ساخت بوده‌‌است.